Beleidsbemiddeling als oplossing voor maatschappelijke conflicten

Creatieve oplossing

Hoe gaat een beleidsbemiddeling in z’n werk? Hoe breng je het probleem in kaart en vind je een creatieve oplossing die kan rekenen op draagvlak en een brede consensus?

Sociaal

In principe gaat het altijd om een maatwerk-traject, waarbij gekeken wordt naar de (proces)behoeften van alle deelnemers en naar de politiek-bestuurlijke context van het probleem.

Toch kun je een aantal fasen benoemen die de bemiddelaar met de partijen doorloopt.

Stappenplan

1. Conflictanalyse

De bemiddelaar maakt op basis van verkennende gesprekken een eerste analyse van het conflict. Hij kijkt naar de slagingskansen en brengt de randvoorwaarden voor een veilig en positief proces in beeld.

2. Een gezamenlijk proces starten

Op basis van de eerste analyse brengt de bemiddelaar een gezamenlijk proces op gang. Hij nodigt alle betrokken partijen uit, motiveert hen en creëert een veilig en positief gespreksklimaat. Bij beleidsbemiddeling gaat het dus meestal om een grote groep stakeholders (3-15).

Bestuurlijke kaders

NB: In deze fase worden ook bestuurlijke kaders gesteld zodat de overheid zich beter aan het proces kan committeren en de partijen ervan verzekerd zijn dat hun input serieus wordt genomen.

3. Het conflict met de partijen in kaart brengen

In deze fase zitten alle partijen met elkaar aan tafel en brengen zij onder leiding van de bemiddelaar samen het conflict in kaart. In plaats van een discussie over standpunten, rechten en plichten, voeren zij een dialoog op basis van belangen. Dit is een cruciale fase omdat hier het complexe probleem wordt ‘ontward’ en duidelijk wordt wat de partijen precies van elkaar willen en nodig hebben.

4. Brainstormen over oplossingen

Wanneer het probleem en de belangen van de stakeholders duidelijk zijn, begint de volgende fase, die van het bedenken van mogelijke oplossingen. In deze fase gaat het om het creatieve proces en niet zozeer om het beoordelen van de haalbaarheid van oplossingen. Het doel is juist om verschillende oplossingen te verkennen en ‘outside of the box’ te gaan.

5. Onderhandeling en besluitvorming

Wanneer er verschillende oplossingen op tafel liggen, begint de onderhandeling. De partijen gaan met elkaar het gesprek aan over welke oplossing het beste is en wat zij van elkaar nodig hebben om mee te kunnen werken aan die oplossing. Belangrijk hierbij is dat alle belangen in de oplossing geadresseerd worden.

De partijen nemen vervolgens samen beslissingen over wie wat doet (en wat niet). Hierbij gaat het niet om de wil van de meerderheid maar om het vinden van een consensus – een oplossing waar iedereen baat bij heeft en daarom steunt.

6. Een overeenkomst sluiten

Wanneer er draagvlak is voor een oplossing (of pakket van oplossingen), dan sluiten de partijen het proces af door een overeenkomst met elkaar te sluiten. Op deze manier maken zij hun nieuwe samenwerking concreet. In deze overeenkomst kunnen intenties staan en ook gedetailleerde werkafspraken. Ook maken de partijen afspraken hoe zij in de toekomst met geschillen omgaan.

Door deze stappen te zetten, brengt de bemiddelaar de partijen weer bij elkaar en stelt hij hen in staat om opnieuw op een positieve manier met elkaar samen te werken.

Het probleem wordt opgelost door middel van proces waar de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de partijen centraal staat.

beleidsbemiddeling

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: