De do’s en dont’s bij bestuurlijk onderhandelen

Waar moet je rekening mee houden?

De overheid speelt verschillende rollen in onze maatschappij. Soms heeft zij de regie in handen, maar soms ook niet.

Beter omgaan met dilemma’s

Bij beleidsbemiddeling is altijd één van de partijen een overheidsorgaan. Vaak zijn er zelfs meerdere overheidsorganen bij betrokken. Voor het welslagen van een beleidsbemiddeling (en dus voor het oplossen van en complex maatschappelijk probleem) moet je weten welke rol de overheid precies speelt – is zij beslissingsbevoegd of heeft zij zelf ook en belang en is zij daarmee partij in het conflict?

Wanneer de overheid onderhandelt met andere maatschappelijke partijen, heeft zij een machtspositie. Tegelijk is zij afhankelijk van die andere partijen voor het bereiken van haar (beleids)doelen. Op het moment dat er onduidelijk en/of onenigheid is over de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid, kan het conflict niet worden opgelost. Daarom maakt beleidsbemiddeling onderscheid tussen bemiddelend bestuur en onderhandelend bestuur.

Bij bemiddelend bestuur is de overheid beslissingsbevoegd en treedt de bemiddelaar op in het verlengde van het bestuur. Een gemeente of provincie schakelt bijvoorbeeld een bemiddelaar in om een conflict tussen maatschappelijke partijen te beslechten voordat zij een beslissing neemt over het wel of niet verlenen van een vergunning. De rol van de bemiddelaar moet voor alle partijen duidelijk zijn, anders wekt hij/zij verkeerde verwachtingen.

Bij onderhandelend bestuur heeft de overheid niet langer de regie over de situatie. Zij is afhankelijk van de maatschappelijke partijen voor het oplossen van het probleem. Denk bijvoorbeeld aan complexe kwestie waar de overheid geen kennis over heeft of een situatie dat de overheid zelf een belang heeft, bijvoorbeeld als aandeelhouder van een bedrijf. In die situatie neemt de overheid op gelijke voet deel aan het proces. De bemiddelaar is onafhankelijk en spreekt ook de overheid aan op haar verantwoordelijkheid.

beleidsbemiddeling

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: